ཀྲོང་རྒེད་འོག
ཤིང་མཁར་རྒེད་འོག
འཕངས་མཁར་རྒེད་འོག
ངང་ལ་རྒེད་འོག
ནང་སྐོར་རྒེད་འོག
སྒོ་ཤིང་རྒེད་འོག
འབྱོག༌དཀར༌རྒེད༌འོག
བར་རྡོ་རྒེད་འོག