ཐིམ་ཕུ་དང་གཞལམ་སྒང་བར་ན་ མི་དམངས་བསྐྱལ་འགྲེན་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་ ལོག་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ།

10 June 2018

༉ ན་ཧིང་ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ ཐིམ་ཕུ་དང་གཞལམ་སྒང་གི་བར་ན་ མི་དམངས་བསྐྱལ་འདྲེན་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་འདི་ མཚམས་བཞག་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དུས་ཅི་ ཚེས་༠༧/༠༦/༢༠༡༨ ལས་ ཐིམ་ཕུ་དང་གཞལམ་སྒང་བར་ན་ སྡོ་ཁྲི་༢༢ འབད་མི་ མི་དམངས་བསྐྱལ་འགྲེན་བཱསི་གི་ཞབས་ཏོག་ལོག་འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན།

bus